Trang thông tin điện tử
Phường Phước Trung

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Phước Trung

Niêm yết công khai bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất của bà Nguyễn Thị Mộng Lành, phường Phước Trung

12/01/2023 - 14:13

            Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bà Rịa tiếp nhận hồ sơ yêu cầu đo đạc chỉnh lý thửa đất số 161 (mới 30) tờ bản đồ số 20 (mới 21) phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 627542 cấp ngày 02/12/2016; mang tên bà Nguyễn Thị Mộng Lành (Biên nhận hồ sơ số 2022-4584).

Qua kiểm tra hồ sơ, tại thực địa thửa đất nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bà Rịa đã phối hợp với người dẫn đạc là ông Trần Tân Việt- Tổ trưởng tổ dân cư số 4, khu phố 4, phường Phước Trung và chủ sử dụng đất để xác định ranh giới, cột mốc, lập Bản mô tả ranh giới, cột mốc thửa đất ngày 20/12/2022.

Tuy nhiên, qua các buổi xác minh tại thực địa, chưa có sự chứng kiến và xác nhận của chủ sử dụng đất giáp ranh là thửa số 16 tờ bản đồ số 21, phường Phước Trung. Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy định về hoạt động đo đạc và lập bản đồ lập hồ sơ thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đề nghị UBND phường Phước Trung phối hợp niêm yết công khai và lập biên bản xác nhận việc công khai ranh giới thửa đất tại Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất bà Nguyễn Thị Mộng Lành.

Trong thời gian UBND phường Phước Trung niêm yết công khai (chủ sử dụng đất giáp ranh thắc mắc về ranh giới, mốc giới liên hệ điện thoại 0977364478 nhân viên phụ trách để hướng dẫn) Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai tạm ngưng giải quyết hồ sơ đo đạc chỉnh lý của bà Nguyễn Thị Mộng Lành. Sau khi kết thúc công khai Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai sẽ tiếp tục giải quyết hồ sơ đo đạc chỉnh lý của bà Nguyễn Thị Mộng Lành.

Nay UBND phường Phước Trung tiến hành niêm kết công khai bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất của bà Nguyễn Thị Mộng Lành. Từ ngày 10 tháng 01 năm 2023 đến hết ngày 24 tháng 01 năm 2023

Rất mong sự quan tâm và phối hợp của nhân dân!


Đánh giá: