Trang thông tin điện tử
Phường Phước Trung

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Phước Trung

Chia sẻ, phổ biến câu chuyện chuyển đổi số trên Chuyên mục “Câu chuyện chuyển đổi số”

17/11/2022 - 18:54

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; VCCI chi nhánh Vũng Tàu và Hiệp hội doanh nghiệp Nhỏ và Vừa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chia sẻ, phổ biến câu chuyện chuyển đổi số trên Chuyên mục “Câu chuyện chuyển đổi số”.

Ngày 02/11/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông có Công văn số 5392/BTTTT-HTQT về việc chia sẻ, phổ biến câu chuyện chuyển đổi số trên Chuyên mục T63 (Chuyên mục “Câu chuyện chuyển đổi số”). Về vấn đề này, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 5392/BTTTT-HTQT nêu trên theo quy định.

2. Các sở, ngành, địa phương và VCCI chi nhánh Vũng Tàu, Hiệp hội doanh nghiệp Nhỏ và Vừa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

- Trực tiếp tham gia chia sẻ, phổ biến các câu chuyện chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị trên Chuyên mục T63;

- Chỉ đạo và thông báo cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong ngành biết và tham gia chia sẻ, phổ biến các câu chuyện chuyển đổi số trên Chuyên mục T63.

Tại Công văn số 5392/BTTTT-HTQT cho biết, triển khai Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Bộ Thông tin và Truyền thông đã khởi động Chuyên mục T63 và xây dựng trang thông tin điện tử của Chuyên mục tại địa chỉ https://t63.mic.gov.vn.

Mục tiêu của Chuyên mục T63 nhằm tạo ra một “nền tảng” để các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong cả nước chia sẻ, phổ biến các câu chuyện thành công về chuyển đổi số.

Trong thời gian thử nghiệm 01 (một) năm, đến nay đã có nhiều câu chuyện thành công và các ý tưởng hay về chuyển đổi số được chính các cơ quan, tổ chức, địa phương đăng tải trên Chuyên mục T63. Trong đó, nhiều câu chuyện đã được thực tiễn kiểm chứng là hiệu quả và được tham khảo nhân rộng tại các tổ chức, địa phương trong cả nước.

“Thành công đến từ chia sẻ” là thông điệp của Chuyên mục T63, với ý nghĩa mang lại lợi ích hai chiều, đó là vừa chia sẻ, phổ biến câu chuyện của mình cho các tổ chức bên ngoài, đồng thời được học hỏi, tham khảo kinh nghiệm của các nơi khác để có thể áp dụng cho tổ chức của mình.

Để cùng nhau chia sẻ, cùng nhau thúc đẩy quá trình chuyển đổi số ở Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Quý Cơ quan xem xét:

- Trực tiếp tham gia chia sẻ, phổ biến các câu chuyện chuyển đổi số của cơ quan trên Chuyên mục T63;

- Chỉ đạo và thông báo cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong ngành và tại địa phương biết và tham gia chia sẻ, phổ biến các câu chuyện chuyển đổi số trên Chuyên mục T63.

Bên cạnh đó, dựa trên các câu chuyện chuyển đổi số được chia sẻ trên Chuyên mục T63, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tuyển chọn một số câu chuyện được gửi trước ngày 30/11/2022 để biên tập trong cuốn sách “Câu chuyện Chuyển đổi số năm 2022”. Cuốn sách sẽ được phát hành và gửi tới các đồng chí Lãnh đạo và Ủy viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức trong cả nước.

Hướng dẫn tham gia Chuyên mục T63 và đăng tải các câu chuyện chuyển đổi số trên trang thông tin điện tử https://t63.mic.gov.vn.

(Nguồn: Công văn 14361/UBND-VP; Công văn số 5392/BTTTT-HTQT)


Đánh giá: