Trang thông tin điện tử
Phường Phước Trung

Đường dây nóng tiếp nhận các thông tin, phản ánh, kiến nghị về công tác chỉnh trang đô thị, quản lý môi trường, xây dựng, đất đai trên địa bàn phường Phước Trung - 0812725452

Đẩy mạnh công tác thu nhận và kích hoạt Định danh điện tử

17/11/2023 - 23:28

Ngày 11/9/2023, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia (Đề án 06/CP) tỉnh ban hành Văn bản số 2386/BCĐ-CAT yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác thu nhận và kích hoạt Định danh điện tử.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 06/CP tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Đề án 06/CP ngày 05/9/2023 về việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chỉ tiêu thu nhận, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử. Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1.Rà soát, báo cáo tài khoản Định danh điện tử mức 2 đối với cán bộ công nhân viên chức

Ngày 06/02/2023, Công an tỉnh có Công văn số 258/CAT-PC06 về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Đề án 06 tiến hành thu nhận, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử mức 2 cho 100% cán bộ công nhân viên chức trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, đến nay tỷ lệ kích hoạt Định danh điện tử của cán bộ công nhân viên chức trên địa bàn tỉnh mới đạt 33% trên tổng sổ cán bộ công nhân viên chức. Do đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thống kê báo cáo số cán bộ, công nhân viên chức tại đơn vị đã thu nhận, kích hoạt và chưa thu nhận, kích hoạt Định danh điện tử mức 2 (nêu rõ lý do).

Đối với các trường hợp chưa thu nhận Định danh điện tử mức 2, đề nghị các sở, ban, ngành yêu cầu cán bộ công nhân viên chức, người lao động liên hệ bộ phận tiếp dân Công an tỉnh tại số 04 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa để được thu nhận, kích hoạt; đối với cán bộ công nhân viên chức, người lao dộng cấp huyện liên hệ bộ phận tỉếp dân Công an cấp huyện để thu nhận, kích hoạt. Thời gian hoàn thành 30/9/2023.

Ban Chỉ đạo Đề án 06 giao Công an tỉnh phối hợp Sở Nội vụ kiểm tra ngẫu nhiên trên hệ thống Định danh và xác thực điện tử Bộ Công an đối với việc thu nhận, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử mức 2 của cán bộ công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Kết quả tập hợp báo cáo đồng chí Chủ tịch tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo Đề án 06 tỉnh, trong đó nêu rõ sở, ngành, địa phương nào còn cán bộ công chức, viên chức chưa thu nhận, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử mức 2.

2.Công tác thu nhận, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử mức 2

Căn cứ chỉ tiêu của Thường trực Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ giao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thu nhận hồ sơ và kích hoạt 615,198 tài khoản định danh điện tử trước ngày 30/6/2023. Tuy nhiên, đến nay tỷ lệ kích hoạt Định danh điện tử chỉ được 339,777 tài khoản, đạt tỷ lệ 55,2%, cụ thể:

Địa Phương

Chỉ tiêu BCA giao

Tổng thu nhận

Tỉ lệ thu nhận

Tổng kích hoạt

Tỉ lệ kích hoạt

Vũng Tàu

220,056

150,344

68.3%

69,069

31.4%

Bà Rịa

80,439

62,089

77.2%

30,546

38.0%

Phú Mỹ

96,749

80,760

83.5%

46,044

47.6%

Long Điền

54,810

94,681

172.7%

45,217

82.5%

Châu Đức

66,338

77,310

116.5%

28,659

43.2%

Đất Đỏ

31,183

33,620

107.8%

15,475

49.6%

Xuyên Mộc

63,564

69,049

108.6%

25,405

40.0%

Côn Đảo

2,059

4,442

215.7%

3,600

174.8%

TỔNG

615,198

651,492

105.9%

339,777

55.2%

 

Do đó, để đạt được chỉ tiêu quan trọng này trong thời gian tới Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh yêu cầu:

Các Tổ Công tác triển khai Đề án 06 huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, đề ra các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu nhận và kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công dân, trong đó cần tập trung tuyên truyền, hướng dẫn kích hoạt đối với các trường hợp đã thu nhận nhưng chưa kích hoạt; đồng thời giao chỉ tiêu mỗi cán bộ công nhân viên chức, lực lượng vũ trang có trách nhiệm tuyên truyền, vận động người thân, gia đình, bạn bè thu nhận và kích hoạt tài khoản Định danh điện tử mức 2. Hoàn thành trước ngày 20/10/2023. Địa phương nào không hoàn thành sẽ xem xét trách nhiệm của các Tổ công tác Đề án 06 từng cấp.

Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ Đề án 06 đã đề ra.

(Nguồn: Văn bản số 2386/BCĐ-CAT)


Đánh giá: