Trang thông tin điện tử
Phường Phước Trung

Đường dây nóng tiếp nhận các thông tin, phản ánh, kiến nghị về công tác chỉnh trang đô thị, quản lý môi trường, xây dựng, đất đai trên địa bàn phường Phước Trung - 0812725452

Triển khai Thông báo số 10-TB/BCĐ.QCDC ngày 24/7/2023 kết luận của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh

29/09/2023 - 10:40

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh tại Thông báo kết luận số 10-TB/BCĐ.QCDC ngày 24/7/2023 về sơ kết Quy chế dân chủ ở cơ sở 06 tháng đầu năm 2023; UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phổ biến, quán triệt sâu rộng, đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhất là các nội dung Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản khác về phát huy quyền làm chủ của Nhân dân tại các loại hình cơ sở; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; qua đó, nâng cao nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên về thực hiện dân chủ ở cơ sở; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

2. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý, điều hành, thực hiện nghiêm Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trong tổ chức, hoạt động của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp; bảo đảm dân chủ trong cải cách hành chính, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo gắn với việc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; có giải pháp cụ thể để hạn chế thấp nhất tình trạng trễ hạn giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao trách nhiệm cá nhân; phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu đối với công tác nắm tình hình, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; thường xuyên kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho Nhân dân; lấy mức độ thực hiện dân chủ ở cơ sở làm một trong những căn cứ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

3. Thực hiện dân chủ ở cơ sở:

- Các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; kịp thời tổng hợp và báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 09/12/2023.

- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho người sử dụng lao động, chủ doanh nghiệp trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, g iám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động và thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp, qua đó, nâng cao chất lượng ký kết và thực hiện hiệu quả thỏa ước lao động tập thể, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

4. Về việc chuẩn bị tiếp Đoàn Kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (theo Kế hoạch số 39-KH/BCĐTW, ngày 25/5/2023): Các đơn vị được lựa chọn để kiểm tra, kịp thời chuẩn bị báo cáo và các nội dung liên quan, phục vụ Đoàn Kiểm tra của Trung ương đạt hiệu quả (dự kiến tháng 9/2023).

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Phát huy vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia đóng góp ý kiến đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn, hỗ trợ Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp trong việc theo dõi, nắm chắc tình hình đoàn viên, hội viên và Nhân dân tại các địa bàn đang triển khai thực hiện các dự án trọng điểm; kịp thời tham mưu, phối hợp tuyên truyền, vận động giải quyết các vụ việc phát sinh, phức tạp, hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo của người dân.

(Nguồn: Công văn số 10910/UBND-VP)


Đánh giá: