Trang thông tin điện tử
Phường Phước Trung

Đường dây nóng tiếp nhận các thông tin, phản ánh, kiến nghị về công tác chỉnh trang đô thị, quản lý môi trường, xây dựng, đất đai trên địa bàn phường Phước Trung - 0812725452

Kế hoạch thực hiện Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh

17/11/2023 - 23:29

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2023 – 2025” (sau đây viết tắt là Kế hoạch).

Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; hỗ trợ các tổ chức xúc tiến thương mại, các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức và năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy phát triển giao thương với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, đẩy mạnh kinh tế thương mại của tỉnh. Các Sở, ngành, đơn vị và doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại được triển khai đồng bộ, thiết thực và có hiệu quả.

Cụ thể, đến 2025 phấn đấu đạt 100% tổ chức xúc tiến thương mại và 300 doanh nghiệp, hợp tác xã được cấp tài khoản trên hệ sinh thái xúc tiến thương mại số và 50% trong số này có phát sinh giao dịch và chia sẻ thông tin; phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành xúc tiến thương mại và các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh được hình thành, kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu của các thị trường xuất khẩu trọng điểm; 25% các dịch vụ kết nối thị trường được tham gia trên nền tảng kết nối, hỗ trợ 300 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã; 25% số lượng hội chợ, triển lãm được tham gia trên môi trường số; 100% các tổ chức xúc tiến thương mại và 300 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh; cán bộ các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xả và thành phố được tham gia tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ, cập nhật các nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại và bảo đảm an toàn thông tin; 100% các tổ chức xúc tiến thương mại và 300 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh sử dụng, khai thác, vận hành các nền tảng dùng chung và chia sẻ dữ liệu với hệ sinh thái xúc tiến thương mại số; 100% thủ tục hành chính lĩnh vực xúc tiến thương mại đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 4 và tích hợp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh với trên 95% doanh nghiệp hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Để đạt được mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ, giải pháp như: xây dựng và phát triển hệ sinh thái xúc tiến thương mại; hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại; Nâng cao nhận thức, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương tổng hợp trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan có văn bản gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

(Nguồn: Quyết định số 1480/QĐ-UBND)


Đánh giá: