Trang thông tin điện tử
Phường Phước Trung

Đường dây nóng tiếp nhận các thông tin, phản ánh, kiến nghị về công tác chỉnh trang đô thị, quản lý môi trường, xây dựng, đất đai trên địa bàn phường Phước Trung - 0812725452

Khảo sát mức độ hài lòng của nhân dân đối với công tác Cải cách hành chính

Nhằm giúp UBND phường kịp thời nắm được chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính và năng lực, đạo đức của cán bộ, công chức, người lao động làm việc tại Bộ phận Một cửa UBND phường, UBND phường Phước Trung mong các ông (Bà) vui lòng cho ý kiến về công tác cải cách thủ tục hành chính tại UBND phường Phước Trung cụ thể:

1. Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với thời gian cho phép theo quy định của pháp luật:2. Số lần phải liên hệ với nơi tiếp nhận hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính (kể cả liên hệ theo hình thức trực tuyến):3. Số lượng cơ quan, đơn vị, tổ chức phải liên hệ để hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính (kể cả liên hệ theo hình thức trực tuyến):4. Thái độ của cán bộ, công chức khi hướng dẫn lập hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính: